📣 จังหวัดราชบุรี จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

💢 วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

💢นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เข้ารับมอบเครื่องหมาย”รักษาดินแดนยิ่งชีพ” โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” โดยเป็นการรับเครื่องหมายฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้แก่ ข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในสังกัดส่วนราชการจังหวัดราชบุรี จำนวน 4 ราย โดยมีนายไกรธวัช ทินโสม ปลัดจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
💢 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับมอบเครื่องหมายฯ ในครั้งนี้ว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสกระทำพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพในวันนี้ ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับเกียรติยศในการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสม ที่สมควรได้รับ“เข็มรักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดี และเป็นเครื่องหมายของผู้ที่ตั้งใจที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ถือว่าผู้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เป็นผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติและกิจการกองอาสารักษาดินแดน สมควรได้รับการยกย่อง และเชิดชูเกียรติ ตามพระราชประสงค์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศ และจะต้องรักษาไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนเองและวงศ์ตระกูลต่อไป ขอให้ท่านจงภาคภูมิใจ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น ได้นำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานตน ให้บังเกิดผลที่เป็นประโยชน์ ที่สำคัญที่สุดขอให้ท่านช่วยกันทุ่มเทในการทำงาน ช่วยกันทำสิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติโดยรวม
💢 ทั้งนี้ สำหรับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต ปฏิบัติงานด้วยความมานะบากบั่น อดทน จนเกิดผลดีแก่กิจการกองอาสารักษาดินแดน หรือประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวมอันสมควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศ แสดงถึงคุณงามความดีที่ผู้ได้รับได้เสียสละ อุทิศตน สร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ
💢 ตามประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนถือว่าผู้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เป็นผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติและกิจการกองอาสารักษาดินแดน สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ โดยเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” มีแบบและความหมายดังนี้
1. อักษร ภ.ป.ร. หมายถึง พระปรมาภิไธยย่อ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อันเป็นมหามงคลยิ่ง
2. สมเด็จพระนเรศวรทรงช้างและพระแสงของ้าวไขว้ หมายถึง สัญลักษณ์กองอาสารักษาดินแดนและการเป็นชาตินักรบของบรรพบุรุษไทยมาแต่โบราณ ซึ่งเป็นความเด็ดเดี่ยว เข้มแข็ง และกล้าหาญ ต่อสู้เพื่อรักษาดินแดน “แผ่นดินไทย” มาโดยตลอด
3. ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง เกียรติยศ ชื่อเสียง
4. แพรสีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ และ
5. รักษาดินแดนยิ่งชีพ หมายถึง คติพจน์เหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่จักต้องรักษาดินแดน “แผ่นดินไทย” ยิ่งกว่าชีวิตของตน โอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ทุกท่าน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศ และจะต้องรักษาไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนเองและวงศ์ตระกูลต่อไป

🍀ในการร่วมพิธีฯในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)