📣 พช.ราชบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดและแสดงนิทรรศการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตก ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรมระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

💢 วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผ่านระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรมระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

💢 ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน OTOP ร่วมพิธีเปิดงาน โครงการจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผ่านระบบ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

💢 จังหวัดราชบุรี ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ตามโครงการจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 1 ประเภท ได้แก่ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ซอสสับปะรด ของนายเดชไชยพัฒน์ มูลทองชุน ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้ จะได้รับการนำเสนอแนวความคิด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่นำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด

🍀ในการรับร่วมพิธีเปิดฯ ในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)