📣 พช.ราชบุรี ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

💢 วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)และ Facebook Live เพจกรมการพัฒนาชุมชน

💢 ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อรับทราบข้อสั่งการและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนภารกิจสำคัญให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

🖌️1.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด รางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2564
🖌️2.รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยใช้เทคนิคการนำเสนอผลงาน แบบ S-Curve และจัดทำรางานแบ่งกลุ่มผลงานรายจังหวัด
🖌️3.สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2564
🖌️4.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
🖌️5.ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
🖌️6.สรุปผลการขับเคลื่อนกิจกรรม “รวมพลังชุมชนสู้ภัยโควิด – 19 ด้วยจิตสำนึกรักบ้านเกิด” ประจำเดือนสิงหาคม 2564
🖌️7.รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 9:10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน กิจกรรมประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
🖌️8.การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
🖌️9.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🍀ในการร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)