📣 จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

💢 วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 15.30 น.
💢นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอเข้าร่วมในพิธี
💢 ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงถึงความจงรักภักดี โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. กิจกรรม “รวมใจ ทำความดี ถวายแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 โดบมอบธงประจำพระองค์ประดับตราสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ขนาดกว้าง 80 ซม. ความยาว 120 ซม. ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้กับอำเภอทั้ง 10 อำเภอ เพื่อมอบให้แก่ภาคีเครือข่ายและหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินในการจัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. การมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน เพื่อขยายผลการดำเนินงาน “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช.” ภายใต้แนวคิดทุกครัวเรือนคือคลังอาหาร ทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน โดยมุ่งเน้นการขยายผล ต่อยอดการดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และแสดงพลังความร่วมมือในการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีอย่างยั่งยืน
🍀 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)