📣 พช.ราชบุรี จัดประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

💢 วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

💢ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดราชบุรีในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่นและรับฟังอุปสรรคพร้อมทั้งให้แนวทางในการดำเนินงานภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมสำคัญ ดังนี้
🖌1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ที่ ร้อยละ 48.18
🖌2. การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (รุ่น 117)
2.1 นางสาวจิราพัชร เกลี้ยงมน ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
2.2 นางสาวยามีล๊ะ มะแอ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
2.3 นายแวนิมะ สาเหาะ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
🖌3. การสำรวจผู้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรายงานผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
🖌4.ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทวีความรุนแรงมากขึ้น รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูล เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการช่วยเหลือ ในเรื่อง การตั้งโรงพยาบาลสนาม จุดพักคอย จุดกักกัน และการฌาปนกิจศพ
🖌5.การบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2564
5.1จัดทำคำสั่งคณะทำงานบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับจังหวัด ระดับอำเภอและระดับตำบล
5.2จัดทำแผนปฏิบัติการการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2564
5.3อำเภอจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2564
5.4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)
🖌6.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อเสริมสร้างความั่นคงด้านอาหาร กอ.รมน.จังหวัดราชบุรีประสานความร่วมมือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อเสริมสร้างความั่นคงด้านอาหาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องการเพาะปลูก การดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บสำรองเมล็ดพันธุ์
🖌7.การประเมินศักยภาพทุนชุมชนฯ ให้ดำเนินการประเมินศักยภาพกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล และบันทึกข้อมูลฯ ลงในระบบ cddhealthyfund ให้แล้วเสร็จ ก่อนจังหวัดรายงานกรมฯต่อไป

ในการนี้ พัฒนาการจังหวัด ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานฯ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

🍀ในการประชุมครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)