📣 พช.ราชบุรี ร่วมรับฟังการประชุม “เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

💢 วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุม “เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้อง 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

💢 ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมรับฟังการประชุมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

💢 ในการประชุมออนไลน์ในวันนี้ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินโครงการฯ เพื่อขยายผลเพิ่มขีดความสามารถผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากบ้านพี่เมืองน้อง มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างผู้นำชุมชน เครือข่ายในพื้นที่และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในลักษณะ “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว” และการแบ่งปัน โดยมีโก่งธนูโมเดล เป็นต้นแบบ ในการรองรับสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

🍀ในการร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)