📣 จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรม Kick off “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

⏰ วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.
💢 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกิจกรรม Kict off “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ จุด Kick off ระดับจังหวัด ในแปลงพื้นที่ต้นแบบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงของ นายมิตร โพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมี ผู้แทนนายอำเภอปากท่อ(ปลัดอาวุโส) ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯทุกกลุ่มงาน นายก อบต.กำนัน พัฒนาการอำเภอปากท่อ เจ้าของแปลง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ภาคี เครือข่าย จิตอาสา เข้าร่วมในพิธี
💢 ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวถึงความเป็นมาในการดำเนินกิจกรรมฯ ว่า กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดให้ดำเนินการ Kick off ในระดับจังหวัด 1 แห่ง ซึ่งจังหวัดราชบุรี ได้กำหนดดำเนินการในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 ณ แปลงของ นายมิตร โพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นครัวเรือนต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ใช้พื้นที่ดำเนินการ (HLM) จำนวน 3 ไร่
💢 ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่การเกษตร และเพิ่มพื้นที่ป่า และเพื่อแสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเดิมในพื้นที่ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงจากการฝึกปฏิบัติเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
💢 เมื่อเสร็จพิธี พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมทั้ง ผู้แทนนายอำเภอปากท่อ(ปลัดอาวุโส) นายก อบต. กำนัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอปากท่อ เจ้าของแปลง และจิตอาสาฯทั้งหมดร่วมกันปลูกต้นไม้ และเยี่ยมชมพื้นที่ โดยมี นายมิตร โพธิ์ทอง เจ้าของแปลง ได้อธิบายถึงกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี และกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่สร้างคุณประโยชน์ให้ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน เป็นอย่างมาก
💢 นอกจากนี้ จังหวัดราชบุรี ยังมีจุดที่ดำเนินการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกอำเภอ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ในแปลงพื้นที่ต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการต่อเนื่องในห้วงเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่าย ต่างตระหนักและให้ความสำคัญในการร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
(double arrow right) การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📷ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)