📣 พช.ราชบุรี​ Kick off กิจกรรม “สร้างพลังกาย เสริมพลังใจ พัฒนาทีมงาน ต้านภัยโควิด ชาว พช.ราชบุรี”

💢 วันพุธที่​ ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแควอ้อม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี และสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
💢 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ช้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี (เฉพาะ จนท. พัฒนาชุมชน บนจังหวัด.จำนวน 27 คน) ร่วม Kick off กิจกรรม “สร้างพลังกาย เสริมพลังใจ พัฒนาทีมงาน ต้านภัยโควิด ชาว พช.ราชบุรี” โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้
๑. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ลดอัตราการเจ็บป่วย ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันต่อโรคภัยต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของทีมงานในการปฏิบัติราชการ
๒. บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการปรับตัวกับวิถีชีวิตใหม่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง (New Normal) ได้อย่างรู้เท่าทัน
๓. บุคลากรมีทัศนคติในการใส่ใจดูแลสุขภาพยิ่งขึ้นจนเป็นวิถีชีวิต และเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
💢 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย
๑. การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดดัชนีมวลกาย และวัดความดันโลหิต เพื่อเป็นการประเมินสุขภาพเบื้องต้น ก่อนเข้าร่วมโครงการ
๒. การบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพ ด้านโภชนาการ ด้านการออกกำลังกาย และความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี ได้แก่ นายกมล มัยรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และ นางสาววรรณี กงโสภา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๓. เวลา ๑๖.๔๕ น. ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นำทีม ผอ.กลุ่มงานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดทุกคน พร้อมกันที่สนามกีฬากลางฯ เพื่อสาธิตและร่วมกันออกกำลังกาย โดยการยืดเยียดกล้ามเนื้อ และเดิน -วิ่งรอบสนามกีฬา
💢 โครงการ “สร้างพลังกาย เสริมพลังใจ พัฒนาทีมงาน ต้านภัยโควิด ชาว พช.ราชบุรี” เป็นโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จำนวน 14 ทีม (สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน ๑๐ อำเภอ/๑๐ ทีม สำนักงานพัฒนาชุมนจังหวัด จำนวน ๔ ทีม ) โดยมีการติดตามสนับสนุนและประเมินผลการดำเนินงาน ๔ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕)
💢 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📷ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)