📣 พช.ราชบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2564

⏰วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
💢 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5 /2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอรับการสนับสนุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน และประเภทเงินอุดหนุน
💢 ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน, นางภรมน นรการกุมพล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย
🖌️1.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดราชบุรีมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดอยู่ที่ ร้อยละ 83.50
🖌️2.การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลูกหนี้คงเหลือของจังหวัดราชบุรีคงเหลือ ร้อยละ 3.74
🖌️3.จำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กร จังหวัดราชบุรีได้มีการประชาสัมพันธ์และรับสมัครซึ่งมีการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9 ของจำนวนสมาชิกเดิม และประเภทองค์กรมีการสมัครเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 55.65 จากจำนวนสมาชิกประเภทองค์กรเดิม
🖌️4.ผลการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3) จังหวัดราชบุรีได้ปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 85 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 8,137,381.90 บาท
🖌️4.ผลการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามมาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) จังหวัดราชบุรีมีการพักชำระหนี้ให้กับสมาชิก จำนวน 326 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 34,805,556 บาท
🖌️5.การพิจารณาโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอรับการสนับสนุน ประเภทเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี จำนวน 7 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 928,180 บาท
🖌️6.การพิจารณาโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอรับการสนับสนุน ประเภทเงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี จำนวน 18 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 1,014,680 บาท

🍀 ในการจัดประชุมครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)