📣 พช.ราชบุรี ประชุมซักซ้อมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค ปี 2564 ด้วยเครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์(ZOOM Meeting)

⏰วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. ณ ห้องพัฒนาการจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
💢 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2564 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วย นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, พัฒนาการอำเภอทั้ง 10 อำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (ZOOM Meeting)

💢 ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้แจ้งซักซ้อม แนวทางการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2564 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนร่วมชี้แจงการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ ซึ่งมีวาระสำคัญ ดังนี้
🖌️1.การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2564 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
1.1 ทบทวนคำสั่งและจัดทำคำสั่งผู้จัดเก็บฯ เพื่อปรับปรุงคำสั่งผู้จัดเก็บข้อมูลฯ เป็นปัจจุบัน
1.2 การแต่งตั้งอาสาสมัครการจัดเก็บข้อมูลฯ ซึ่งผู้จัดเก็บข้อมูลฯ ต้องสามารถจัดเก็บข้อมูลฯ จากเครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์ได้
1.3 การจัดทำแผนการจัดเก็บระดับหมู่บ้าน
🖌️2.การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2564 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564 ให้แล้วเสร็จ
🖌️3.การตรวจสอบและการรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2564 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
3.1 นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2564 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564
3.2 จัดทำคำรับรองคุณภาพข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2564 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับอำเภอส่งให้จังหวัดภายใน วันที่ 17 กันยายน 2564
🖌️4.การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูล
4.1 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แก่ภาคี การพัฒนาและบูรณาการแผนระดับอำเภอ (ในวันที่ 20 – 24 ก.ย.64)
4.2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แก่ภาคี การพัฒนาและบูรณาการแผนระดับจังหวัด (ในวันที่ 27 – 30 ก.ย.64)

🍀การประชุมครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)