📣 พช.ราชบุรี เยี่ยมชมให้กำลังใจ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในช่วงสถานการณ์กาแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่

💢 ณ บ้านหนองไม้เฝ้า หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นำทีม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมภายในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองไม้เฝ้า เป็นหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินสู่วิถีชีวิตของชุมชน ตามแบบของ“โก่งธนูโมเดล” ซึ่งประชาชนมีการปลูกผักรับประทานเองทุกครัวเรือน มีการปลูกผักในที่ดินสาธารณะส่วนกลางของชุมชนและสองข้างทางถนนภายในหมู่บ้าน ร่วมดูแลรักษาโดยคนในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านคนได้นำไปรับประทานในครัวเรือนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่เหลือจึงนำไปขาย ทุกครัวเรือนมีการดำเนินงานบริหารจัดการขยะภายในครัวเรือน มีถังขยะเปียกแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน มีถนนกินได้ซึ่งทำตลอดเส้นทางของชุมชนและในหมู่บ้านทุกครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ทุกบ้านด้วย
และมีการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน โดย“น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” และในหมู่บ้านยังมีกิจกรรมการสร้างมิตรสิ่งแวดล้อมด้วยการทำถังขยะลดโลกร้อน การจัดการขยะ และปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษตลอดสองข้างทาง ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (CPVID-19) ระลอกใหม่
🍀 ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับและให้ข้อมูลจาก นายสมบัติ เทพรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง, นายประสงค์ ตันอำนวย กำนันตำบลเขาขลุง, นางสาวลัดดา ดอกไม้หอม พัฒนาการอำเภอบ้านโป่งและเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโป่ง และการลงพื้นที่ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)