📣 พช.ราชบุรี เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่กลุ่มอาชีพ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19

⏰ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นำทีม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอบ้านโป่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโป่ง ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจ ให้ข้อแนะนำ แก่กลุ่มสตรีบ้านเขาแจง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพผลิตไม้กวาดดอกหญ้า และไม้กวาดทางมะพร้าว เพื่อสอบถามการดำเนินกิจการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งจากการเยี่ยมชม สอบถามกลุ่มสรุปประเด็นรายละเอียดเบื้องต้นของการดำเนินกิจการ ได้ดังนี้
1. การดำเนินกิจการเป็นการเริ่มจากกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ปี 2562 ซึ่งได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีสมาชิกเริ่มก่อตั้ง 20 คน มีทุนดำเนินการ 20,000 บาท โดยเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำไม้กวาดที่สืบทอดกันมา โดยใช้วัตถุดิบภายในหมู่บ้านและจากหมู่บ้านใกล้เคียง
2. สินค้าที่ผลิตและจำหน่ายมีความหลากหลาย ได้แก่ 1)ไม้กวาดดอกหญ้าด้ามยาว 2)ไม้กวาดดอกหญ้าด้ามสั้น 3)ไม้กวาดทางมะพร้าวพร้อมด้าม และ4)ไม้กวาดทางมะพร้าว
3. กำลังการผลิต สามารถผลิตได้คนละ 15-20 ด้ามต่อวัน
4. มีตลาดรองรับกำลังการผลิตสม่ำเสมอ ได้แก่ ตลาดภายในชุมชน และชุมชนข้างเคียง
5. ยอดการจำหน่าย มีการจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ไม้กวาดดอกหญ้ายาวราคาด้ามละ 35 บาท (3 ด้าม 100 บาท) ไม้กวาดดอกหญ้าสั้นราคาด้ามละ 25 ไม้กวาดทางมะพร้าวพร้อมด้ามราคาด้ามละ 40 บาท และไม้กวาดทางมะพร้าวราคาอันละ 20 บาท
อย่างไรก็ดี พบว่ามีปัญหา/อุปสรรค คือการขาดแรงงานและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ยังไม่หลากหลาย
💢ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้ชื่นชมการรวมกลุ่มสร้างอาชีพแก่ครัวเรือนขององค์กรสตรี และได้เสนอแนวคิดในการจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ โดยมอบหมายให้นักการตลาดรุ่นใหม่วางแผนการประชาสัมพันธ์สินค้าทุกช่องทางทั้งระบบออนไลน์ และออฟไลน์
🍀 ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)