📣 พช.ราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

⏰ วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

💢 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และพัฒนายกระดับผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชนที่สมัครใจเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนให้ผ่านการรับรองด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) โดยการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นฯ จำนวน 5 ประเภท 6 รางวัล ดังนี้
1.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” จำนวน 1 รางวัล
2.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) จำนวน 2 รางวัล (ชาย 1 รางวัล, หญิง1รางวัล)
3.องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน จำนวน 1 รางวัล
4.ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) จำนวน 1 รางวัล
5.ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด จำนวน 1 ครัวเรือน เพื่อเข้าประกวดระดับภาค

💢 ในการนี้นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ทั้ง 5 ประเภท ตามหลักเกณฑ์ในการคัดสรรฯ เพื่อส่งผลการคัดสรรฯ ให้คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม ต่อไป

🍀 ในการประชุมครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💛ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)