📣 พช.ราชบุรี จัดประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2564 พร้อมรับการตรวจติดตามประเด็นตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

⏰ วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

💢 นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประชุมตรวจติดตามการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนงาน
ที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมการประชุมฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดราชบุรีในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีวาระการประชุมสำคัญ ดังนี้
🖌1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ที่ ร้อยละ 44.28
🖌2. โครงการเรื่องดีๆ มีไว้แบ่งปัน สร้างสรรค์งาน พช.ราชบุรี เป็นการนำเสนอคลิปวิดีโอกิจกรรมพัฒนาชุมชนเด่นของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านคา เรื่องกลุ่มสตรีทอเสื่อจากเส้นใยสับปะรด
🖌3. การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชนและโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจำปี 2564 ทั้ง 6 ประเภท ซึ่งกำหนดการประกวดในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
🖌4. การกำชับให้ข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนในการรักษาวินัยข้าราชการอย่างเคร่งครัด
🖌5. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งมีผลการบริหารจัดการหนี้ลดลงเหลือ ร้อยละ 3.81
🖌6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขณะนี้มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 83.98 และจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 100 ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2564
🖌7. การเพิ่มขึ้นของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา จังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 89.39
🖌8. การเพิ่มขึ้นของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กร จังหวัดราชบุรีได้ดำเนินบันทึก ร้อยละ 49.00
🖌9. ผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 3 ประเภท ได้แก่
9.1 ประเภทกลุ่มอาชีพดีเด่น ได้แก่ กลุ่มอาชีพผลิตรองเท้าแฟชั่น หมู่ที่ 17 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
9.2 ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
9.3 ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านคา
🖌10. การคัดเลือกกิจกรรมการกลั่นกรองและคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) และการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ซึ่งกำหนดการประกวดในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
🖌11. การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จังหวัดราชบุรีได้จัดส่งผ้าเข้าประกวด จำนวน 16 ผืน เพื่อนำส่งเข้าประกวดในระดับภาคต่อไป
🖌12. แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศงานพัฒนาชุมชน

💢 ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานฯ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

🍀 การประชุมครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)