📣 พช.ราชบุรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

⏰ วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปรับสภาพพื้นที่ (การขุด) โดยใช้แบบแปลนมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล 1 ไร่ จากความต้องการของครัวเรือนต้นแบบของ นายบุญช่วย บุญมี หมู่ที่ 10 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีพัฒนาการอำเภอบ้านโป่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการติดตาม
💢 ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้ให้คำแนะนำสำหรับการดำเนินงานโครงการฯ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
💢 จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ 10 อำเภอ รวม 83 แปลง ประกอบด้วย ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 62 แปลง และขนาดพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 21 แปลง
🍀 ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยเคร่งครัด

💛 ราชบุรี : เมืองแห่งความจงรักภักดี

📸📄 ภาพข่าว/รายงาน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)