พช.ราชบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 4/2564

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และระบบ TV พช. ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

💢 ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อรับทราบข้อสั่งการและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนภารกิจสำคัญให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดผลการเบิกจ่ายไตรมาส 3 ไว้ 77 % ขณะนี้จังหวัดราชบุรีเบิกจ่ายได้ 61 %
2. ผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ขณะนี้ จังหวัดราชบุรีสามารถบริหารจัดการหนี้ค้างชำระได้ 8.44 % และกำลังดำเนินการติดตามกลุ่มที่ค้างชำระทุกกลุ่ม เพื่อรับทราบข้อมูลปัญหาอุปสรรคทุกกลุ่มเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการหนี้ให้ลดลงเหลือไม่เกิน 5 %
3.ให้นำพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564 มาปรับใช้ในการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🍀ในการประชุมครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)