พช.ราชบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2564

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
💢 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอรับการสนับสนุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน และประเภทเงินอุดหนุน
💢 ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย ผอก.งานประสานฯ นางภรมน นรการกุมพล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย
1.ผลการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ขณะนี้ จังหวัดราชบุรีสามารถยริหารจัดการหนี้ค้างชำระได้ 8.44 % ที่ประชุมมอบหมายให้ ติดตามกลุ่มที่ค้างชำระทุกกลุ่มเพื่อรับทราบข้อมูลปัญหาอุปสรรคทุกกลุ่มเพื่อหาแนวทางการบีหารจัดการหนี้ให้ลดน้อยลงไม่เกิน 5 %
2.ผลการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 3) ให้เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์และติดตามตรวจสอบสมาชิกกองทุนฯที่มีคุณสมบัติทราบเพื่อเปิดโอกาสให้ยื่นความประสงค์ตามหลักเกณฑ์ฯ
3.ผลการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ให้ฝ่ายเลขาเร่งดำเนินการตามมาตรการทุกกลุ่มที่มีคุณสมบัติเพื่อเป็นการช่วยเหลือองค์กรสตรีที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากโควิด 19
4.การเพิ่มจำนวนสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาและประเภทองค์กร ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
5.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดผลการเบิกจ่ายไตรมาส 3 ไว้ 77 % ขณะนี้จังหวัดราชบุรีเบิกจ่ายได้ 61 %(ไม่นับรวมการอนุมัติวันนี้) ที่ประชุมแจ้งให้มีการจัดประชุมได้แต่ผู้เข้าร่วมประชุมให้น้อยที่สุดไม่ควรเกิน 20 คน
6.หลักเกณฑ์การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกิจกรรมและผลงานที่อำเภอจัดส่งมา คัดให้เหลือประมาณ 3-4 อำเภอ แล้วมอบหมายคณะกรรมการฯลงพื้นที่เพื่อค้ดเลือกต่อไป
7.การพิจารณาโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอรับการสนับสนุน ประเภทเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี จำนวน 11 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,069,100 บาท (สองล้านหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามารถนำเงินทุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปใช้ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้สตรี มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
8.การพิจารณาโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอรับการสนับสนุน ประเภทเงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี จำนวน 4 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 523,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

🍀 ในการจัดประชุมฯครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)