พช.ราชบุรี ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

💢 วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

💢 ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ตัวแทนผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อรับฟังการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ข้อสั่งการและแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนภารกิจสำคัญนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1.รายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ(งบเงินกู้) และรายงานผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(งบปี 2564)
2.เร่งรัดการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ โดยให้หน่วยงานรับผิดชอบ เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งดำเนินการป้องกันการฉวยโอกาสจากการดำเนินโครงการในทางมิชอบ
3.ช่องทางการรายงานรายละเอียดผู้ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
4.ช่องทางการรายงานรายละเอียดกิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต(Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน
5.แนวทางการประชาสัมพันธ์ “โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านทุกช่องทางสื่อ

🍀การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) โดยเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)