หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น.
💢 นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พร้อมด้วย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี, ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ณ อำเภอปากท่อและอำเภอบ้านคา โดยมีพัฒนาการอำเภอปากท่อ พัฒนาการอำเภอบ้านคาและเจ้าของแปลงพื้นที่ต้นแบบให้การต้อนรับและให้ข้อมูล จำนวน 2 แปลง ดังนี้
1.แปลง HLM ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ของ นายยุทธนา นวมนิ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
2.แปลง HLM ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ของนางนันทา สีสมุทร หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
💢ในการนี้ นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และนางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้ให้คำแนะนำการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” เพื่อให้การดำเนินงานในครั้งนี้ ดำเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อีกทั้งกำชับแต่ละพื้นที่ให้ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ด้วยความถูกต้อง ดำเนินการเบิกจ่ายให้โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบ, ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติให้เป็นไปตาม พรบ.การขุดการถมดินฯ การออกแบบแปลนและการรับรองแบบแปลนพื้นที่แต่ล่ะแปลง เป็นต้น
💢โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” งบเงินกู้กระตุ้นเศรษฐกิจฯ ระยะที่ 1 ของกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการในพื้นที่ 73 จังหวัด 575 อำเภอ 3,246 ตำบล 25,179 ครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ด้วยการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบลและระดับครัวเรือน แลเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
💢จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 1 ในพื้นที่ 3 อำเภอ รวม 23 แปลง ประกอบด้วย พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab model for quality of life : CLM ) จำนวน 1 แปลง (15 ไร่) และ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab model for quality of life : HLM) จำนวน 22 แปลง ประกอบด้วย
1. อำเภอจอมบึง (CLM) 1 แปลง และ (HLM) 3 แปลง
2. อำเภอปากท่อ (HLM) 11 แปลง
3. อำเภอบ้านคา (HLM) 8 แปลง

การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) โดยเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)