พช.ราชบุรี ร่วมกับอำเภอปากท่อ และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการพัฒนาอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
💢 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอปากท่อ นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายรังสฤษฎ์ นาคเพ็ชร์ พัฒนาการอำเภอปากท่อ พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชน และกำนันตำบลยางหัก ได้ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการพัฒนาอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน ได้แก่ นายปรีชา นาคสิงห์ อายุ 44 ปี บ้านเลขที่ 85/4 หมู่ที่ 7 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
💢 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างเหมาะสม และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.เพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
💢 ทั้งนี้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดงบประมาณดำเนินการเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพมอบให้แก่ ครัวเรือนยากจน ให้สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ในปีงบประมาณ 2562 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดทางภาคกลาง 25 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง
💢 ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 7 ครัวเรือน ที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพ แก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่ และการประสานความร่วมมือในโครงการแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ เป็นการช่วยพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ครัวเรือนยากจน และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งนี้เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) โดยเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)