💢 พช.ราชบุรี เร่งขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยยึดหลักการบูรณาการ การทำงานร่วมกันกับองค์กรท้องถิ่น ท้องที่

💢 วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นำทีม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ประชุมปรึกษาหารือบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง นายก อบต.เขาขลุง กำนันตำบลเขาขลุง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เขาขลุง ตัวแทนจากบริษัท SCG อำเภอบ้านโป่ง พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอบ้านโป่ง และพัฒนากร ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง
💢 โดยในการประชุมฯ ได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนตามนโยบายสำคัญ ดังนี้
1. การดำเนินงานจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจังหวัดได้พิจารณาคัดเลือก ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด และในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการพัฒนาและขับเคลื่อนตำบลสารสนเทศต้นแบบฯ ตามแนวทางและกระบวนการต่อไป
2. การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างผู้นำชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับต่าง ๆ ให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้และเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีร่วมกับ อบต.เขาขลุง กำหนด Kick off กิจกรรม ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองไม้เฝ้า หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
💢 จากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้านต้นแบบปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 และหมู่บ้านเพื่อการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนกับงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหลัก คือ บ้านหนองไม้เฝ้า หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง นายสมบัติ เทพรส ได้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม
🖌️ การลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)