พช.ราชบุรี เข้าวัด ปฏิบัติธรรม เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการ

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. ณ วัดเขากูบอินทราราม ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
💢 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เข้าวัด ปฏิบัติธรรมตามโครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมข้าราชการ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และ นพร. จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ทั้ง 10 อำเภอ มีกิจกรรมการบรรยายธรรม หัวข้อ “จริยธรรมของข้าราชการ” โดย พระครูสุนทรสารวาที เจ้าอาวาสวัดเขากูบอินทราราม ฝึกปฏิบัติชำระจิตใจ เข้าใจและเรียนรู้ตนเด้วยการภาวนาจิตและการนั่งสมาธิ หลังจากนั้นได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล พร้อมถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
การจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)