พช.ราชบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
💢 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดราชบุรี และผู้ประกอบการ OTOP
💢 ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางในการดำเนินโครงการฯ โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ประกอบด้วย กิจกรรมย่อย ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรม
💢 โดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ OTOP ทั้งหมด 20 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ประเภทอาหาร, ผ้า เครื่องกาย, ของใช้, สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร คัดเลือกให้เหลือ 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดส่งเข้าประกวด KBO ระดับประเทศ โดยพิจารณาคัดเลือกจากการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์เบื้องต้นของกลุ่ม อาทิ เรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (Story), การตลาด ช่องทางการจำหน่าย, ยอดจำหน่าย, กำลังการผลิต, ความต้องการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์, การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และการสร้างนวัตกรรม
💢 ทั้งนี้ จังหวัดราชบุรีจะดำเนินการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาขีดความสามารถแก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 กลุ่ม ตามกระบวนการและแนวทางของโครงการฯ ต่อไป
💢 จังหวัดราชบุรี มีผู้ผลิตผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน OTOP ปี 2557-2563 รวมทั้งสิ้น 1,268 ราย จำนวน 3,097 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP แบ่งตามประเภทผู้ประกอบการ
1.1 กลุ่มผู้ผลิตชุมชน จำนวน 480 ราย
1.2 ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว จำนวน 766 ราย
1.3 ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 22 ราย
2. ผลิตภัณฑ์ OTOP แบ่งตามประเภท
2.1 ประเภทอาหาร 1,411 ผลิตภัณฑ์
2.2 ประเภทเครื่องดื่ม 219 ผลิตภัณฑ์
2.3 ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย 300 ผลิตภัณฑ์
2.4 ประเภทของใช้ฯ 586 ผลิตภัณฑ์
2.5 ประเภทสมุนไพรที่ไม่อาหาร 581 ผลิตภัณฑ์
ในการประชุมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)