พช.ราชบุรี ติดตาม/ตรวจเยี่ยม สร้างกำลังใจให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19

วันที่ 17 ก.พ.2564 เวลา 13.30 น. นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี ลงพื้นที่ติดตาม/ตรวจเยี่ยมผู้ให้กำลังใจ ให้จ้อแนะนำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กล้วยกรอบแก้วฉาบนำ้ตาลโตนด หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี เพื่อสอบถามการดำเนินกิจการในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งจากการเยี่ยมเยียนสอบถามผู้ผลิต ผู้ประกอบการสรุปประเด็นรายล่ะเอียดเบื้องต้นของการดำเนินกิจการ ได้ดังนี้
1. การดำเนินกิจการเป็นการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่น
สืบต่อกันมากว่ายี่สิบปีโดยใช้วัตถุดิบกล้วยหอมทอง กล้วยอื่นๆ และน้ำตาลโตนด เป็นสูตรเฉพาะ
2.สินค้ามีมาตรฐานรับรอง คือมี อย. เลขที่ 7020536360001
3.มีตลาดรองรับกำลังการผลิตสม่ำเสมอ
4.มีเครื่องซีนบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดทั้งแนวตั้งและแนวนอน จำนวน 2 ตัว
5.ยอดการจำหน่ายดีมากเนื่องจากการจำหน่ายสินค้าเป็นการขายราคาส่งครั้งล่ะเป็นจำนวนมาก เฉลี่ยสัปดาห์ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยลัง โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด -19 สินค้ากลับได้รับความนิยม จนผลิตสินค้าไม่ทันต่อความต้องการของตลาด
อย่างไรก็ดี พบว่ามีปัญหา/อุปสรรค คือการขาดแรงงานและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ยังไม่หลากหลาย
(Megaphone) ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดและนางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี ได้เสนอแนวคิดเพื่อพัฒนาการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการ ดังนี้
1.มอบหมายให้นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสินค้าเป็นของฝากของที่ระลึก
2. แนะนำให้ผู้ประกอบการเขียนตำนานเล่าเรื่องราวผลิตภัณฑ์ ให้น่าสนใจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และเตรียมความพร้อมสู่กระบวนการคัดสรรต่อไป
3.มอบหมายนักการตลาดรุ่นใหม่วางแผนการประชาสัมพันธ์สินค้าทุกช่องทางทั้งระบบออนไลน์ และออฟไลน์
4.ประสานสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ให้ไปแนะนำเรื่องวัตถุดิบ เช่น กล้วย น้ำตาล โดยเน้นการใช้วัตถุดิบในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
🔷️ การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)