พช.ราชบุรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงประจำจังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเหล่ามะละกอ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
💢 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชุมชน บ้านเหล่ามะละกอ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อศึกษาข้อมูลกิจกรรมของโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชุมชน บ้านเหล่ามะละกอ พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการศูนย์ฯ โดยมี นายรังสฤษฏ์ นาคเพ็ชร์ พัฒนาการอำเภอปากท่อ นายสมปอง จงรักษ์ พัฒนากรประจำตำบล นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอำเภอปากท่อ ให้การต้อนรับ ซึ่งมี นายคีรี ลี้ฐิตินันท์ คณะกรรมการศูนย์ฯ นำชมกิจกรรมภายในโรงเรียน พร้อมบรรยายให้ข้อมูลเพิ่มเติม
💢 โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชุมชน บ้านเหล่ามะละกอ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน เข้มแข็ง มีกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นรูปธรรม อาทิเช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำจุลินทรีย์แสงแดด การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงกบคอนโด การเผาถ่านและทำน้ำส้มควันไม้ และการปลูกผักปลอดสารพิษ มีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการศึกษาดูงานและเรียนรู้สำหรับผู้สนใจ
💢 ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้ให้คำแนะนำการพัฒนาศูนย์ฯ โดยการหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม เช่น การขุดสระน้ำและจัดพื้นที่ตามแนวทางโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และขอขอบคุณ นายคีรี ลี้ฐิตินันท์ คณะกรรมการศูนย์ฯ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)