💢 จังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

💢 วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 – 17.30 นายไกรธวัช ทินโสม ปลัดจังหวัดราชบุรี ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานการคัดเลือกโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ พร้อมด้วย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการตรวจประเมินระดับจังหวัดฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินผลงานศูนย์การเรียนรู้ฯ ระดับอำเภอ โดยมีประธานและคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้โครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ อำเภอสวนผึ้ง และ อำเภอบ้านคา ในการตรวจประเมินศูนย์เรียนรู้ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านตะโกล่าง หมู่ที่ 8 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
2. ไร่ฐิติ ธ. อรุณ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
💢 กรมการปกครองกำหนดให้อำเภอ 838 แห่งทั่วประเทศ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอ เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนนำแนวคิดและหลักปฏิบัติไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้การขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมมากขึ้นเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
🔷️ การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)