💢 จังหวัดราชบุรี​ ลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 💢 วันอังคารที่​ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 – 17.30​ นายไกรธวัช ทินโสม ปลัดจังหวัดราชบุรี ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานการคัดเลือกโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ พร้อมด้วย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการตรวจประเมินระดับจังหวัดฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินผลงานศูนย์การเรียนรู้ฯ ระดับอำเภอ โดยมีประธานและคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้โครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ อำเภอสวนผึ้ง และ อำเภอบ้านคา ในการตรวจประเมินศูนย์เรียนรู้ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านตะโกล่าง หมู่ที่ 8 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 2. ไร่ฐิติ ธ. อรุณ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 💢 กรมการปกครองกำหนดให้อำเภอ 838 แห่งทั่วประเทศ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอำเภอ เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนนำแนวคิดและหลักปฏิบัติไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้การขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมมากขึ้นเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 🔷️ การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

💢 วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมแพรวอาภาเพลส อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
💢 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) โดยมีนางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาทภารกิจและมอบแนวทางการดำเนินงาน พร้อมกันนี้ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนได้ร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจตามลำดับ ให้แก่คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตำบล ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 25 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับอำเภอ (ศอช.อ) ทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ทั้ง 10 อำเภอ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์ ภารกิจ/หน้าที่ และโครงสร้างของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.)
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562
3. สร้างความเข้าใจในแนวทางการสนับสนุนแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาตำบลที่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4. แนวทางการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมที่เชื่อมโยงสู่แผนในระดับต่าง ๆ
5. วางแผนปฏิบัติการตามภารกิจหน้าที่เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาตำบลให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด
🖌️ ในการประชุมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)