💢 พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นำทีมงานลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้ภัยโควิด-19

|
เข้าชม 0 ครั้ง

💢 วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ไร่สุขใจ ณ บ้านเฮา ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
💢 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี และนางเรณู จึงเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประสานงานประจำตำบลดอนตะโก ลงพื้นที่เยี่ยมชมไร่ สุขใจ ณ บ้านเฮา ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ของนายทินภัทร ฤทธิ์จันทร์ ผู้นำต้นแบบคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เยี่ยมชมฐานกาเรัยนรู้ของศูนยฺฯ และเยี่ยมชม ฐานการเรียนรู้ รวม 11 ฐานบนพื้นที่ 7 ไร่ และเยี่ยมชมการปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมจัดทำวีดีอาร์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับคนพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นแหล่งอาหารภายในครัวเรือน และนำไปแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียง นอกจากนี้ยังสามารถแปรรูปเพื่อเป็นการถนอมอาหารเเละสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย
เพราะเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งกระทบต่อประชาชนในทุกระดับและทำให้เศรษฐกิจต้องชะลอตัว กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในทุกครัวเรือน ซึ่งเป็นการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ทั้งระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 อย่างต่อเนื่องมานั้น
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีจึงจัดทำวีดีอาร์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทุกครัวเรือน ปลูกผักสวนครัวไว้บริโภค เช่น การปลูกมะกรูด มะเขือ พริก กระเพา และพืชผักต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยเป็นการลดรายจ่ายภายในครัวเรือน และเพิ่มรายได้ในอนาคต เป็นไปตามวิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี “เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข”
การลงพื้นที่ปฏิบัติงานวันนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)