💢 จ.ราชบุรี ประชุมกระตุ้นเศรษฐกิจ จากวิกฤต COVID-19

|
เข้าชม 0 ครั้ง

💢 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการช่วยเหลือ ผปก. สินค้าโอทอป สินค้าการเกษตรและวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เกษตรจังหวัดราชบุรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี พาณิชย์ราชบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
💢 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในทุกระดับ และทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนได้รับ จึงได้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี เพี่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เป็นผู้ประสานงาน ดูแลกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ดูแลจัดการเรื่องสินค้าเกษตรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี บริหารจัดการเรื่องการเกษตรปลอดภัย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ประสาน BIZ CLUB ช่องทางจำหน่าย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ดูแลการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี จำกัด สนับสนุนช่วยเหลือการส่งเสริมการเกษตร การแปรรูป และชุมชนท่องเที่ยว
💢 โดยในที่ประชุมได้มีการหารือแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะพี่น้องผปก.OTOP เกษตรกร ชาวสวน ชาวไร่ ให้มีพื้นที่จำหน่าย และส่งออกผลผลิตได้อย่างทันท่วงที อาทิ ผลไม้ ประจำฤดูกาล กุ้ง ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าต่างๆ และอาหาร ซึ่งจังหวัดราชบุรี ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศ มีแหล่งเพาะปลูก ผัก ผลไม้ และสัตว์น้ำที่มีชื่อเสียง ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ และจัดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี ลดผลกระทบความเสียหาย และ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกร ให้ผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) นี้ ไปให้ได้พร้อมกัน โดยเน้นการตลาดแบบ online ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดแนวทางร่วมกันโดนเริ่มต้นจากการเปิดและโปรโมทการจัดงานในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ภายใค้คอนเซพงาน “คุณสั่ง เราส่ง ” และมอบหมายให้ พัฒนาการจังหวัด เกษตรจังหวัด และ บ.ประชารัฐรักสามัคคีฯ ไปประชุมกลุ่มย่อยกำหนดแผนปฏิบัติการต่อไป
ในการประชุมครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)