พช.ราชบุรี ประชุมชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 32 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดราชบุรี ในการกำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน” พร้อม หนก.ส่งเสริมฯและนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบ
ที่ประชุมมีมติดำเนินการ ณ ศาลาวัดห้วยหมู ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี (ศูนย์สาธารณะสงเคราะห์เด็กพิเศษ) เพื่อช่วยเหลือเด็กออทิสติก ซึ่งมีจำนวนรวมประมาณ 80 คน (ระดับประถมศึกษา 1-6 จำนวน 60 คน นักเรียนประจำ 20 คน) ตามความต้องการของศูนย์ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ในการสร้างอาคารที่พักให้กับนักเรียนที่อยู่ประจำ และเครื่องอุปโภค บริโภค เช่นข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องปรุงสำหรับทำอาหารให้นักเรียน เป็นต้น
โดยจะมีกำหนดการดำเนินการจัดกิจกรรม ในวันที่ 28 มกราคม 2564 วันครบรอบ การดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนครบ 52 ปี คือ การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวคำปฏิญาณตน การมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้นำอช. ดีเด่น ด้านการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 และมอบสิ่งของให้กับศูนย์สาธารณะสงเคราะห์ เด็กพิเศษ
การประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด – 19 โดยเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)