💢 พช.ราชบุรี พร้อมทีมงาน ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

|
เข้าชม 0 ครั้ง

💢 วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาบริการภาครัฐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ และมอบนโยบาย แนวทางให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เสนอผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานของหน่วยงานราชการทุกแห่งอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ได้รับบริการที่ดีเพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จจากการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน
3. สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่
4. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานราชการ และร่วมฉลองครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
ทั้งนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้สั่งการให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เสนอผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาบริการภาครัฐ อย่างน้อย 1 หน่วยงาน/ 1 ผลงาน โดยให้ส่งใบสมัครฯ ผ่านระบบออนไลน์ในนามของกรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ผ่านช่องทาง Google Forms

(Visited 1 times, 1 visits today)