ทีมงาน พช.ราชบุรี ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ตืดตามงานพัฒนาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมให้ข้อมูล ให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 แก่ชุมชน

|
เข้าชม 0 ครั้ง

💢 วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ทีมงาน พช.ราชบุรี ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ ตืดตามงานพัฒนาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมให้ข้อมูล ให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด-19 แก่ชุมชน
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นำทีม ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ ณ บ้านรางพลับ หมู่ที่ 1 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2545 เพื่อติดตาม เยี่ยมเยียนให้กำลังใจในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ติดตามงานพัฒนาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (CPVID-19) ที่มีการระบาดรอบใหม่ในหลายจังหวัด พร้อมทั้งส่งเสริมและติดตามผลการดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏบัติราชการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างนวัตกรรมปลูกพืชผักสวนครัวประจำครัวเรือน ซึ่งบ้านรางพลับ หมู่ที่ 1 ต.กรับใหญ่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี มีกิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือน โรงสีชุมชน การจัดการขยะ มีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง รวมถึงได้เยี่ยมชมครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะ Zero Waste ด้วย และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศ ในการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2562 เป็นหมู่บ้านที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาปฏิบัติและดำเนินการจนเกิดผลดีมาก เป็นถนนกินได้ ถนนสร้างรายได้ มีถนน 2 ข้างเป็นรั้วต้นมะขาม และส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกผักกินเองซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน ครัวเรือนบดรายจ่าย สามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (CPVID-19) พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะ Zero Waste ด้วย
💢 หลังจากนั้นได้เดินทางไปยัง บ้านห้วยขวาง หมู่ที่ 11 ต. ท่าผา อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี โดยนางสาวนงนุช เสลาหอม ผู้ใหญ่บ้าน และ ประธานศูนย์การเรียนรู้ “สวนหลังบ้าน” ตามหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้กล่าวว่าการเปิดให้บริการในครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ในเนื้อที่ 7 ไร่ โดยใช้งบประมาณส่วนตัว ดำเนินรอยตามศาสตร์พระราชาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ การเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ แบบผสมผสาน ให้กับชุมชน องค์กร โรงเรียนและหน่วยงานงานอื่นๆ ที่ต้องการเรียนรู้ ส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนและความปรองดองสมานฉันท์ สนองนโยบายโครงการรักษาศีล 5 ของสำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีอีกด้วย และปัจจุบันได้ประยุกต์และพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยชุมชนอีกแห่งหนึ่งด้วย
การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)