พช.ราชบุรี ร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง โครงการ “สานสัมพันธ์ ด้วยกีฬา” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาเปตองโรงเรียนวัดแจ้งเจริญ ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง โครงการ “สานสัมพันธ์ ด้วยกีฬา” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 โดย นายอำเภอวัดเพลง ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาขุมชน กลุ่มงานสารสนเทศฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น คณะกรรมการดำเนินงาน และชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) แขกผู้มีเกียติ และนักกีฬาเปตองจากทุกอำเภอ
ในการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดเพลง ร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอวัดเพลง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเปตอง “สานสัมพันธ์ ด้วยกีฬา” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี เกิดความรัก ความสามัคคี ระหว่างหน่วยงาน ผู้นำ กลุ่มองค์กร และภาคีเครือข่ายการพัฒนา
2. เพื่อส่งเสริม สับสนุน กระตุ้น ให้ทุกคนรักการออกกำลังกาย และดูแลสุภาพ
ในการจัดการแข่งขัน นี้ทางชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอวัดเพลง ได้เรียนเชิญหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอวัดเพลง และภาคีการพัฒนาจากอำเภอต่างๆ ทั้ง 10 อำเภอ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีมผสม (ชาย 2 คน หญิง 1 คน) มีผู้สนใจส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 16 ทีม ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีภารกิจในการส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน โดยดำเนินงานพัฒนาอาสาสมัคร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชนที่มีจิตใจเสียสละ เข้ามาเป็นอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ถือเป็นองค์แกนหลัก ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ในหมู่บ้าน ตำบล ด้วยจิตสาธารณะ

(Visited 1 times, 1 visits today)