พช.ราชบุรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 11/2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

|
เข้าชม 0 ครั้ง

💢 วันพฤหัสบดีที่​ 26 พฤศจิกายน 2563​ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอทุกอำเภอ ครั้งที่ 11/2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อชี้แจงแนวนโยบายของรัฐบาล ข้อราชการของกระทรวง ทบวงกรมต่าง ๆ และสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี โดยก่อนเริ่มวาระ ได้มีการแนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ (นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี) ให้ที่ประชุมได้รับทราบ และได้นำเสนอวาระงานของ พช.ต่อการประชุมฯ ดังนี้
1. ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยได้ขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการฯ อาทิ หน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ฯ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิางแวดจังหวัด โยธาธิการจะงหวัด และ สปก. จังหวัด รวมถึงนายอำเภอทุกอำเภอ
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนอุดหนุนสินค้า OTOP และสินค้าชุมชนอื่นๆของจังหวัดราชบุรี ที่เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP เกรดพรีเมี่ยมซึ่งมีผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP หลากหลายรายการ สามารถเลือกเป็นของขวัญ ของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ทั้งในรูปแบบกระเช้าของขวัญ ของฝาก ช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้ ได้เน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ เพื่อลดโลกร้อนในการจัดกระเช้าของขวัญ ของฝากที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก เช่น จักรสาน ถุงผ้า กระเป๋าผ้า พร้อมกับได้มีการจัดแสดงตัวอย่างชุดกระเช้าของขวัญ ของฝากเทศกาลปีใใหม่ นำเสนอต่อที่ประชุมฯ
โดยสามารถสั่งจองและเลือกรูปแบบกระเช้าของขวัญของฝากได้ที่ บริษัท ราชบุรี โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด (แม่กิมฮวย) อ.เมือง จ.ราชบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง

(Visited 1 times, 1 visits today)