💢 พจ.ราชบุรี​ พร้อมทีมงานลงพื้นที่ติดตาม สังเกตการณ์การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการฯ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

|
เข้าชม 0 ครั้ง

💢 วันพุธที่​ 25 พฤศจิกายน 2563​ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยดำเนินการในวันที่ 25พฤศจิกายน 2563 ในพื้นที่ 5 อำเภอ (อ.ดำเนินสะดวก อ.บางแพ อ.บ้านคา อ.ปากท่อ และ อ.จอมบึง) โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการฯ จำนวนทั้งสิ้น 104 คน (อ.จอมบึง 32 ราย อ.ดำเนินสะดวก 8 ราย อ.บางแพ 16 ราย อ.ปากท่อ 24 ราย และ อ.บ้านคา 24 ราย)
💢ในการนี้ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการคัดเลือก พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่มงานร่วมลงพื้นที่เพื่อปรึกษาข้อราชการกับนายอำเภอ และติดตาม สังเกตการณ์การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการฯ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 5 อำเภอ โดยมีผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ฯ ดังนี้
1. อ.ดำเนินสะดวก เข้ารับการสัมภาษณ์ 6 ราย สละสิทธิ์ไม่มาสัมภาษณ์ 2 ราย
2. อ.บางแพ เข้ารับการสัมภาษณ์ 10 ราย สละสิทธิ์ไม่มาสัมภาษณ์ 6 ราย
3. อ.บ้านคา เข้ารับการสัมภาษณ์ 17 ราย สละสิทธิ์ไม่มาสัมภาษณ์ 7 ราย
4. อ.ปากท่อ เข้ารับการสัมภาษณ์ 21 ราย สละสิทธิ์ไม่มาสัมภาษณ์ 3 ราย
5. อ.จอมบึง เข้ารับการสัมภาษณ์ 25 ราย สละสิทธิ์ไม่มาสัมภาษณ์ 7 ราย
ในการดำเนินการคัดเลือกครั้งนี้ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามระเบียบที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

(Visited 1 times, 1 visits today)