พจ.ราชบุรี พร้อมทีมงานลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและเตรียมความพร้อมไร่สุขพ่วง ศูนย์การเรียนรู้ Earth Safe อินทรีย์วิถีไทย ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายการดำเนินการเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ชุมชนต้นแบบ(CLM)

|
เข้าชม 0 ครั้ง

💢 วันพุธที่​ 25 พฤศจิกายน 2563​ เวลา 15.30 น.
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ /ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและเตรียมความพร้อมไร่สุขพ่วง ศูนย์การเรียนรู้ Earth Safe อินทรีย์วิถีไทย ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายการดำเนินการเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ชุมชนต้นแบบ(CLM) ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ไร่สุขพ่วง ศูนย์การเรียนรู้ Earth Safe อินทรีย์วิถีไทย แห่งนี้ มีพื้นที่จำนวน 16 ไร่ มีกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ที่สำคัญคือ มีการสร้างอาคารฝึกอบรมบุคลากร มีการปลูกพืชที่หลากหลายชนิด ทั้ง นาข้าว ไม้ผล พืชผักสวนครัว เป็นต้น เน้นการทำการเกษตรแบบผสมผสานและการเกษตรปลอดภัย มีอาคารโรงเรือนเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น น้ำตาลจากอ้อย ทองม้วน แชมพูจากหญ้านาง ซึ่งสามารถปรับปรุงพัฒนาให้เป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆได้หลายฐานในโอกาสต่อไป เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบอย่างยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)