พช.ราชบุรี รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

พช.ราชบุรี รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแพ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านคา และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ
วันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. พช.ราชบุรี เปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดวัน เวลาการรับสมัคร ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 5 อำเภอ
สรุปยอดการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. ดังนี้
1. อำเภอจอมบึง มีผู้สมัครจำนวน 32 คน
2. อำเภอดำเนินสะดวก มีผู้สมัครจำนวน 8 คน
3. อำเภอบางแพ มีผู้สมัครจำนวน 16 คน
4. อำเภอบ้านคา มีผู้สมัครจำนวน 24 คน
5. อำเภอปากท่อ มีผู้สมัครจำนวน 24 คน
รวมทั้งสิ้น 104 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)