พช.ราชบุรี รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม 2563

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1        เป็นประธานการประชุมประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยมีประเด็นการตรวจในหัวข้อเรื่อง 1)โครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติราชการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมการปลูกผักสวนครัวและวัฒนธรรม 2)มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และ      สวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 3)โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล” 4)การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 5)การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          ในการนี้ นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมรับการตรวจราชการฯ ในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)