พช.ราชบุรี ฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72 ที่ได้ต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่

|
เข้าชม 0 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวต้อนรับและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้กับอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้ต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย                    1. นางสาวจิราพัชร เกลี้ยงมน   2. นางสาวฝนทิพย์ พรหมแก้ว

ในการนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอาสาพัฒนา (อสพ.) รวมถึงได้ให้อาสาพัฒนา (อสพ.) ได้เรียนรู้และ ฝึกปฏิบัติงานทุกกลุ่มงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี หลังจากนั้นจะมีคำสั่งแต่งตั้งอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72 ให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)