สพจ.ราชบุรี รับฟังการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย      ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อสร้างเข้าใจในประเด็นการจัดจ้างนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) 2564 และการจัดทำแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (Action Plan) เรื่องการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

(Visited 1 times, 1 visits today)