ราชบุรีจัดพิธีมอบรางวัลมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน จังหวัดราชบุรี ประจำปี ๒๕๖๓

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานมอบรางวัลมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน จังหวัดราชบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีจัดขึ้น โดยมี ดร.สุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานโครงการดังกล่าว ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำ ปี๒๕๖๓  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชนดีเด่นทุกคนได้เกิดความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓ และเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนโดยจัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติประกอบด้วย

๑. รางวัลชนะเลิศโล่พระราชทานสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ”หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด” ได้แก่ บ้านเหล่ามะละกอ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ

๒. รางวัลรองชนะเลิศ”หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่น ระดับจังหวัด” บ้านคุ้งกระถิน หมู่ที่ ๖ ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี

๓. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นได้แก่ นายสัณฐิกานต์ จิตภูธโรจน์ ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี และนางสาวกมลวรรณ บุณยะธาน ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก

๔. กลุ่มองค์การชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเหล่ามะละกอ หมู่๑๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ

๕.  ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา

๖. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ได้แก่ นางกุลณิชา ทองมาก หมู่๑๕ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ

๗. บุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ๙๐วัน” ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ได้แก่ ๑.บุคคลต้นแบบระดับชุมชนคือนายทินภัทร ฤทธิ์จันทร์ ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี ๒.บุคคลต้นแบบระดับผู้ปฏิบัติการคือ นางนวพร สินคง พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ง ๓.บุคคลต้นแบบระดับผู้บริหารคือ พันตำรวจเอกทูน เดชคุณมาก ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง

๘. คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ ๑.สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่นคือสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสวนผึ้ง ๒.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นคือ๒.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ ๓.กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น คือ กลุ่มอาชีพทำตุ๊กตา  ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก

๙. รางวัลข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนดีเดน ได้แก่ ๑. นางสาวเรณา บุญเทียม สำนักงานพัฒนาชุมชนโพธาราม ๒. นางสุมิตตา เจริญสิงห์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีและ ๓. นางสาวชุติมา วิจิตรวงศ์วานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี พร้อมกันได้จัดกิจกรรมการขับร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน การบรรยายพิเศษ นโยบายและภารกิจสำคัญในงานพัฒนาชุมชน ตลอดจน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชนอีกด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)