ราชบุรี “ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2563″

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 8/2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมรับทราบ นโยบายสำคัญของจังหวัด

ในการนี้ ดร.สุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม และในการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบเกียตริบัตรให้กับผู้ชนะการประกวดผ้าสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ดังนี้ ประเภทผ้าผืน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผ้าจกเต็มตัวไท-ยวน ราชบุรี ของคุณณัฐธภา ทิพย์วัจนะ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ผ้าซิ่นตีนจก ของคุณกัญญาพร ใจมุ่ง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ผ้าจกไท-ยวน ของคุณลีลา กองแก้ว ประเภทผ้าเชิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ซิ่นตีนจก ของคุณพิมพ์ ชมพูเทศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ซิ่นตีนจก ของคุณปราณี บัวทวน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  2 ได้แก่ ซิ่นตีนจก ของคุณลำไย มณีจันทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)