ราชบุรีรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เป็นประธานการประชุมประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563   โดยมีประเด็นการตรวจในหัวข้อเรื่อง 1)การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 2)กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 3)การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.1)การปฏิบัติการ Quickwin 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร” 3.2)โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” 4.1)การดำเนินการนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) 4.2)การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ (OTOP)ผ่านช่องทาง Online 5)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ 6)โครงการ กข.คจ

  ในการนี้ ดร.สุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมรับการตรวจราชการฯ ในครั้งนี้

 

(Visited 1 times, 1 visits today)