การประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดราชบุรี

|
เข้าชม 0 ครั้ง

จังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน    ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมแพรวอาภาเพลส อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์) เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมทั้ง ดร.สุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ

ซึ่งผลการตัดสินการประกวด ดังนี้

ประเภทผ้าผืน

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ผ้าจกเต็มตัวไท-ยวน ราชบุรี  ของคุณณัฐธภา ทิพย์วัจนะ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  1 ได้แก่ ผ้าซิ่นตีนจก ของคุณกัญญาพร  ใจมุ่ง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  2 ได้แก่ ผ้าจกไท-ยวน ของคุณลีลา กองแก้ว

ประเภทผ้าเชิง

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ซิ่นตีนจก  ของคุณพิมพ์ ชมภูเทศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  1 ได้แก่ ซิ่นตีนจก ของคุณปราณี  บัวทวน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  2 ได้แก่ ซิ่นตีนจก ของคุณลำไย  มณีจันทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)