**ราชบุรีเสริมทักษะอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี**

|
เข้าชม 0 ครั้ง

          วันที่ 11-12 มิถุนายน 2563 โรงแรมแพรวอาภาเพลส อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ดำเนินการจัดประชุมโครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

          นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้มอบหมาย นางทศมนพร พุทธจันทรา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยได้รับการบรรยายจาก นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” และมีการฝึกทักษะอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งฐานฝึกทักษะอาชีพออกเป็น 5 ฐาน ประกอบด้วย 1) ฐานอาชีพทำขนมจีบ 2) ฐานอาชีพทำขนมครองแครงกรอบ 3) ฐานอาชีพทำสลัดโรล 4) ฐานอาชีพทำขนมชั้นกุหลาบ 5) ฐานอาชีพทำขนมปังไส้ทะลัก

โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ลูกหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 10 อำเภอ โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)