ราชบุรีเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รุ่นที่ 1

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 โรงแรมแพรวอาภาเพลส อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ดำเนินการ จัดประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

  ในการนี้ ได้รับความรู้จากการบรรยายของวิทยากร นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” และ นายไพรัช วรศิริ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกให้มีความเข้มแข็ง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ จำนวน 30 คน จากอำเภอเมืองราชบุรี อำเอโพธาราม อำเภอบ้านโป่ง อำเภอดำเนินสะดวก และอำเภอปากท่อ

(Visited 1 times, 1 visits today)