### กาชาดจังหวัดราชบุรี มอบเงินทุนสำหรับประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน ###

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 23 เมษายน ๒๕๖๓ นายชยาวุธ จันทร
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ตัวแทนเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี นางทศมนพร พุทธจันทรา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี มอบเงินทุนสำหรับประกอบอาชีพ แก่ครัวเรือนยากจน จำนวน 2,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ในพื้นที่อำเภอโพธาราม จำนวน 1 ครัวเรือน เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนสำหรับประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2561

          ในการนี้ พัฒนาการอำเภอโพธาราม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโพธาราม และส่วนราชการฯ ร่วมมอบเงินทุนฯ ในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)