ราชบุรี “ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ครั้งที่ 1/2563”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี                 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge Based OTOP) จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2563 โดย นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นางทศมนพร พุทธจันทรา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม เพื่อคัดเลือกผู้ผลิต            ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดละ 1 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP  ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน      มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรม

          ในการนี้ มีคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด และตัวแทนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP         เป้าหมาย จำนวน 20 ราย เข้าร่วมการประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)