ราชบุรี จับมือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี ๒๕๖๓

|
เข้าชม 0 ครั้ง

          วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี ดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล จาก ๑๐ อำเภอ รวมทั้งสิ้น ๑๑๑ คน

          ในการนี้ นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมาย นางทศมนพร พุทธจันทรา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจากทุกอำเภอเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)