จังหวัดราชบุรี >>>วันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น.นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงา

จังหวัดราชบุรี >>>วันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น.นางสายพิน โพธินวล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชน และโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี ณ ห้องประชุม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดราชบุรี_นอกจากนี้ในระดับอำเภอพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ได้เชิญผู้นำ อช. เข้าร่วมประชุ่มในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)